Regulamin

Zapoznaj się z całą treścią

Regulamin kursów Webfarming

§1 Przedmiot Regulaminu
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w kursach WebFarming.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w kursach.
§2 Definicje
 1. Organizator – SUP BAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 586-238-47-68, REGON: 523208750, ad-
  res: ul. Balladyny 3, 81-525 Gdynia,
 2. Kursy – zajęcia prowadzone przez Organizatora,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która uiściła Opłatę za Warsztaty została wpisana na listę Uczestników,
 4. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie Kursów,
 5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika,
 6. Wykładowca – osoba współpracująca z Organizatorem, prowadząca Kursy.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.webfarming.pl

§3 Postanowienia ogólne

 1. Kursy odbywają się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na Stronie Internetowej.
 2. Udział w Kursach jest odpłatny zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 3. Celem Kursów jest nauka podstaw programowania komputerowego i innych umiejętności cyfrowych.
 4. Program Kursów znajduje się na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, o których poinformuje Wykładowca podczas kursów.
 5. Uczestnik może zapisać się na dowolny rodzaj Kursów w danym semestrze.
 6. Kursy odbywają się w grupach do 12 osób.
 7. Warunkiem rozpoczęcia Kursów w danej grupie jest zebranie co najmniej 5 Uczestników. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób, Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. W takim wypadku Uczestnik lub jego Opiekun ma prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za Kursy zgodnie z postanowieniami §4.
 8. Uczestnikiem Kursów może być osoba, która skutecznie dokonała zgłoszenia na wybrane przez siebie Kursy zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów bez podawania przyczyny. W takim wypadku Uczestnicy zachowują prawo do zwrotu opłaty zgodnie z postanowieniami §4.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy w każdym momencie Kursów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają sie kursy i dnia oraz godziny Kursów. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 12. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz swojego własnego, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych Organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.

§4 Zasady zgłoszenia i opłaty

 1. Osoba zainteresowana Kursami może dokonać zapisu:
  • poprzez formularz zapisu zamieszczony na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu,
  • telefonicznie,
  • mailowo.
 2. Dokonując zapisu, Uczestnik powinien wskazać rodzaj Kursów oraz podać wymagane przez Organizatora Dane.
 3. Osoby niepełnoletnie, określone w § 3 ust. 9 lit. a) i b) Regulaminu, mogą uczestniczyć w Kursach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Kursach jest dokonanie Opłaty.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Kursach w przypadku dokonania zapisu w formie telefonicznej lub mailowej jest dokonanie Opłaty oraz dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dnia Kursu podpisanego przez Uczestnika lub Opiekuna niniejszego Regulaminu.
 6. Aktualny cennik Kursów dostępny jest na Stronie Internetowej. Podane kwoty są kwotami brutto.
 7. Opłatę można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora 86 1020 1853 0000 9702 0524 4605.  Opłatę można również wykonać za pośrednictwem systemu płatności T-pay. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Tpay. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Tpay. Przy wyborze płatności za pośrednictwem systemu TPay zostanie doliczona dodatkowa opłata operacyjna zgodnie z cennikiem operatora Tpay;
 8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kursach zachowując prawo do zwrotu opłaty pomniejszoną o opłaty bankowe, opłaty operatora w przypadku płatności on-line najpóźniej 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.
 9. W przypadku dokonania przez Uczestnika rezygnacji po dniu określonym w § 4 ust. 8 Regulaminu, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
§5 Przebieg Warsztatów
 1. Dokładny czas trwania kursów podany jest na Stronie Internetowej.
 2. Dokładny czas trwania poszczególnych zajęć umieszczony jest na Stronie Internetowej.
 3. Podczas zajęć Uczestnicy przebywają pod opieką Wykładowcy i zobowiązani są do stosowania jego poleceń.
 4. Wszystkie materiały, treści, grafiki na stronie www a także treści z prowadzonych szkoleń są własnością intelektualną Organizatora.
 5. Rozpowszechnianie materiałów, treści, grafiki na stronie www a także treści z prowadzonych szkoleń bez zgody Organizatora jest zabronione.
 6. W przypadku ogłoszenia obostrzeń epidemiologicznych, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany szkolenia stacjonarnego na szkolenie on-line. 
§6 Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników posiadane przez nich w trakcie trwania zajęć.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.
 4. W przypadku wybranych kursów Organizatorzy zapewnią uczestnikom dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki. Informacja o tym na, których kursach Organizator zapewnia sprzęt komputerowy znajduje się na Stronie Internetowej. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.
§7 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z organizacją Kursów można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@webfarming.pl, pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub osobiście Organizatorowi.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna (jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią), adres korespondencyjny, rodzaj reklamowanych zajęć oraz opis zastrzeżeń.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
§9 Polityka prywatności
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursów i ich Opiekunów zgodnie z polityką prywatności.
§8 Czas trwania Umowy oraz prawo do odstąpienia
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.